ضمن آرزوي توفيق در نيمسال تحصيلي جديد، به اطلاع استادان فرهيخته، دانشجويان عزيز و كارشناسان محترم مي رساند سامانه ايلرن مطابق با تقويم آموزشي دانشگاه از ابتداي نيمسال تحصيلي2-402-401 آماده بهره برداري كاربران و ارائه خدمات و زير ساخت هاي مربوطه مي باشد .معاونت فناوري هاي ديجيتالي 

مركز يادگيري الكترونيكي و مديريت دانش دانشگاه تهران